КАК ДА ПИШЕМ?

Как се пише дипломна работа?

Дипломната работа е обемна разработка, служеща обикновено за завършване на дадена квалификационна степен. Тя варира от 60 до 120 страници и има за цел да представи решаването на даден проблем от студент, чрез използването на придобитите знания по време на обучението.

Разбира се могат да се използват чужди източници и литература, като се спазват всички правила на цитирането им и препратки в текста.

Структурата на разработка съдържа в себе си:

1. Уводна част – в нея се описват целите и задачите, съпътстващи решаването на поставения в темата проблем.

2. Теоретична част – тук дипломанта описва подробно на какви теории и модели ще се позове при решаването на проблема

3. Емпирична част – в тази част дипломанта представя събраните конкретни данни и прилага нагледно модела, с който си е послужил като прави подробен анализ на постановката.

4. Заключителна част – тук студента прави изводи по получените резултати и дава конкретни решения на задачите, които си е поставил в началото, както и изказва мнение за бъдещи препоръки и прогнози за развитие по темата.

5. Библиография – задължителни изготвянето на отделна страница с правилно подредена използваната литература, като това включва, както писмени, така и електронно източници.

6. Форматирането на разработката е много важно – да няма правописни и пунктуационни грешки. Задължително да има заглавна страница, съдържание. отделни страници с използваните таблици и диаграми, които да следват определена номерация и да имат препратки в текста.

Как се пише Курсова работа?

Курсовата работа представлява кратка разработка, между 5 и 50 страници, която отразява самостоятелна работа на студента по даден проблем. Обикновено тя бива зададена и навигирана от преподавател по съответен предмет и показва умението на изпитвания да си служи с източници и модели на изследване.

Процеса на разработка е следния:

1. Събиране на материали и литература по темата.

2. Анализ на избраните източници с цел да отсеете само необходимата ви информация.

3. Очертаване на вашата хипотеза(и) по дадения проблем.

4. Избор на подходящи методи и модели за изследване.

5. Събиране на конкретни данни и обработката им.

6. Анализ и изводи на получените резултати.

7. Цитиране на използваната литература с препратки в текста.

8. Всичко това се затваря в следната структура:

  •  заглавна страница;
  •  съдържание;
  •  увод;
  •  изложение;
  •  аналитична или емпирична част;
  • изводи и бъдещи тенденции;
  • библиография;


email